Du är nu medlem i bostadsrättsföreningen Hedefors By.
Föreningen består av 24 lägenheter (varav två lägenheter är förskola) fördelade på Hus 8, 12, 15 och 16.

De första husen i Hedefors By byggdes antagligen 1883 som arbetsbostäder till anställda vid Hedefors Väveri AB.
Därefter byggdes ytterligare sex hus mellan åren 1887 till 1902.

Efter andra världskriget gjordes den första renoveringen och den yttre miljön snyggades till.
Då startade även kraftverksbygget som gjorde att dammen bildades och
hus nummer 15 flyttades från sin plats nedanför dagens lekplats till sin nuvarande plats på andra sidan vägen.

Hösten 1983 började den andra renoveringen som resulterade i att bostadsrättsföreningen Hedefors By bildades.
I samband med detta revs två av de ursprungliga husen.

Under 1984 och 1985 byggdes radhusen och Gamelbo bostadsrättsförening bildades.
Dessa friköptes under 2006.
Du bor i ett hus med bostadsrätt och inte en lägenhet med hyresrätt.
I ett hus med bostadsrätt måste Du som medlem i bostadsrättsföreningen vårda Din lägenhet och gemensamma utrymmen.
Vi har också så kallade arbetsdagar där alla boende i brf Hedefors By och Radhusägarna hjälps åt att städa och underhålla
gemensamma ytor och anläggningar.

Du måste slutligen vara beredd att alltefter förmåga ta på Dig olika ansvars- och arbetsuppgifter inom föreningen.
Av ekonomiska skäl finns det ingen fastighetsskötare, utan medlemmarna måste försöka att utföra nödvändiga arbeten.
Endast i de fall vi själva inte kan, anlitar vi någon person eller firma, men det öklar i så fall våra kostnader och höjer våra hyror.

I en lägenhet med hyresrätt bor Du bekvämare. Där kan Du lätt kontakta en fastighetsskötare om Du vill ha något gjort.
Att äga en bostadsrätt innebär större ansvar och engagemang för sitt boende än att bo i hyresrätt.
Bostadsrättsföreningen håller en årsstämma och ibland även en extra stämma för medlemmarna, dit Du kallas och dit Du bör gå för att välja styrelse,
revisor och för att fatta gemensamma policybeslut.

Styrelsen består av minst tre ordinarie ledamöter, och minst två suppleanter, vilka skall alla delta i styrelsemöten och emellan dessa ta på sig
olika praktiska ansvars- och arbetsuppgifter. De åligger styrelsen att fatta beslut i alla ekonomiska och praktiska frågor.
I de ekonomiska frågorna ingår b.la att ta ställning till eventuella hyreshöjningar.

För gemensamma anlägenheter så som vatten, avlopp, parkeringar, TV och gemensamma grönytor, badplats och lekplats finns Samfälligheten Hedefors By.
Där ingår både brf Hedefors By och Radhusen.
Ommålning av husen utvändigt kan ske genom att föreningen vissa år inköper färg och medlemmarna själva utför målningsarbetet
alternativt genom anlitande av utomstående hantverkare.
Trappstädning utförs av en person anställd för detta. I arbetsuppgiften ingår även städning av tvättstugorna 1 gång/månad.
Dock ingår det inte att rensa luddlådan i torskskåp, slänga tomma tvättmedelsförpackningar och andra sopor från tvättstugorna.
Att slänga tidningar och reklamblad som ligger i trapphusen ingår ej heller.
För att underlätta städning, låt inte saker ligga i trapphusen och allmänt tänka på att inte smutsa ner i onödan.
Det är också ur brandsäkerhets-synpunkt inte tillåtet att ha saker ståendes i trapphusen.

Sedan oktober 2012 har vi i området Telias fastighetsanslutning, vilket innebär att vi har bredband, digital-tv och ip-telefoni via dem.

Vid behov av invändigt underhåll eller förbättringar ansvarar varje medlem för sin bostadsrätt.
Inre reparationsfond knuten till lägenheten finns inte.

Det åligger medlemmarna att själva skotta och sanda på gångväg utifrån schema som samfälligheten delar ut.
Skyffel och piassavakvast finns vid varje hus.
Grus och sand finns i cementbehållare på olika platser i området.
Snöröjning av parkeringar och infarter är utlagd på entreprenad, dock ej sandningen av dessa.
Vi är anslutna till Telias fibernät. Alla lägenhetsinnehavare har basabonnemanget vilket innehåller följande:

  • Internetanslutning: 100/100.
  • Telefoni: Gratis att bli uppringd, kostar att ringa
  • TV: Kanalpaketet Lagom

Gemensamma städdagar ordnas varje höst och vår, då städning och vissa arbeten på gemensamma anläggningar ska utföras.
Dessa arbeten indelas i olika projekt. Deltagarna fördelas på projekten allt efter behov av arbetsinsats.
Det föreligger skyldighet för alla medlemmar att delta i arbetet på städdagarna.

Månadsvis uttages en särskild städavgift som inbakas i hyresbeloppet och som återbetalas efter årets slut
som en hyressänkning på januari månads hyresavi.
Förutsättningen för återbetalning av avgiften är att man deltagit i arbetet på städdagarna.
Detta kontrolleras av Samfälligheten Hedefors By.
Varje medlem har tilldelats en ordinarie parkeringsplats.
Medlem som är behov av ytterligare en eller flera platser kan vända sig till ansvarig styrelseledamot i samfällighetsföreningen
och mot en blygsam månadsavgift få hyra fler parkeringsplatser.

För tillfälliga gäster finns en särskild gästparkering vid daghemmet, hus 15.
Denna parkering kostar. Där får absolut inte medlem, inneboende eller stadigvarande gäst ställa sin bil.
Med tillfällig gäst menas sådan som bara enstaka gång behöver ställa sin bil en eller ett par dagar för att tillfälligt besöka medlem.
Vi måste hålla hårt på denna regel för att gästparkeringen skall räcka till, särskilt vid de tillfällen då föräldrar
kommer för att lämna eller hämta sina barn på förskolan.

Med tanke på att räddningstjänsten lätt skall komma fram till ett hus är det inte tillåtet att köra in och parkera sin bil framför
ett hus annat än för i- och urlastning av bilen.

  • Torr tvätt ska vara ur torkskåpen nästföljande morgon senast 10:00.
  • Gör rent efter dig: sopa upp tvättmedel, damm m.m, torka av alla ytor, gör rent i torkskåpen.
  • Man får inte tvätta efter 22.00

I Lerum gäller allmän sopsortering. De sorterade soporna skall varje medlem lämna till någon av kommunens sopstationer
eller kommunens soptipp - Hultet.

F.rom november 2012 sorteras matavfall för sig i soprummet (Se karta)
Hyllan i soprummet är till för förvaring av barnens leksaker t ex kälkar, pulkor och dylikt.
Vid stora parkeringen bakom Hus 12 finns ett cykelförråd. Där kan man ställa sina cyklar när man inte använder dem.
Det är dock ej avsett som avstjälpningsplats för gamla trasiga cyklar.
Nyckeln för källare och soprum passar även till cykelförrådet.
I källaren i Hus nummer 15 finns dessa båda lokaler.
Gemensamhetslokalen innehåller bord och stolar.
Den kan användas av medlemmar för kalas, fester.
Städning ansvarar den som använt lokalen för.
För lån av nyckel kontakta styrelsen.
Medlemmarna har skyldighet att rätta sig efter de ordningsregler styrelsen utfärdat och som har för avsikt att skapa allmän trivsel i området.
Medlemmarna har även skyldighet att tillse att barn, inneboende och gäster följer dessa föreskrifter.
I ordningsreglerna ingår att inte lämna egna tillhörigheter spridda på gemensamma gångar eller gräsmattor.

Tänk även på att husen är lyhörda så ta hänsyn till Dina grannar, speciellt tidigt på morgonen, sent på kvällen och natten om Du spelar musik,
TV eller sitter och pratar. Planerar man fest skall man informera sina närmaste grannar.

Rastning av hundar inom området är inte tillåtet. När det gäller katter gäller kommunens regler.
I övrigt gäller det att man säger till om man upptäcker något som behöver rättas till.
X

Högerklick

Aja bajja så får du inte göra :)